Vedtægter

 1. Foreningens navn og hjemsted

  Klubbens navn er Skjern Tennisklub og dens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

 2. Formål

  Klubbens formål er at fremme interessen for tennissporten herunder at føre almindeligt folkeligt oplysende arbejde.

 3. Foreningens medlemmer

  1. Som medlem kan optages alle personer, som vedkender sig nærværende vedtægter
  2. Medlemskab af klubben træder i kraft, når kontingent er betalt
  3. Indmeldelse sker på åbningsdagen eller efterfølgende ved henvendelse til en af klubben angivet samarbejdspartner, eller til klubbens kasserer
  4. Alle medlemmer, som er fyldt 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
  5. Medlemskab tegnes for ét år ad gangen og slutter ved næste års sæsonstart

 4. Udmeldelse

  1. Udmeldelse i løbet af en sæson sker ved henvendelse til klubbens kasserer. Eventuel refusion (delvis) bestemmes af bestyrelsen
  2. Udelukkelse af et medlem kan foretages af en enig bestyrelse. En udelukkelse kan være begrundet i medlemmets manglende overholdelse af nærværende vedtægter, i en adfærd, som bestyrelsen finder uacceptabel i forholdet til klubbens øvrige medlemmer, eller manglende efterlevelse af bestyrelsens anvisninger
  3. Et udelukket medlem kan anke udelukkelsen på førstkommende generalforsamling

 5. Kontingent

  1. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen
  2. Kontingentsatsen kan opdeles i flere grupper. Bestyrelsen fastsætter, til hvilken gruppe det enkelte medlem skal henføres

 6. Passive medlemmer

  1. Der kan tegnes passivt medlemskab af klubben. Bestyrelsen fastsætter kontingentet herfor
  2. Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen
  3. Efter forslag fra bestyrelsen kan generalforsamlingen vælge et medlem eller tidligere medlem til æresmedlem

 7. Foreningens ledelse

  1. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Det tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
  2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær
  3. Ved generalforsamlingen vælges op til 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor. Suppleanter og revisorer vælges for ét år ad gangen
  4. Bestyrelsessuppleanter indtræder i den rækkefølge, de er valgt, ved et bestyrelsesmedlems fravær på over 3 måneder
  5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse sker skriftligt til alle medlemmer. Der føres beslutningsreferat
  6. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal men er kun beslutningsdygtig, når minimum 4 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag
  7. Foreningen tegning tegnes af formanden i forening med ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede øvrige bestyrelse ud over formanden
  8. Til den daglige drift kan der af klubbens midler disponeres af kassereren alene
  9. Ved optagelse af lån eller af og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse efter en generalforsamlings godkendelse
  10. Bestyrelsen fastsætter regler for m.v. for afvikling af det daglige spil samt turneringer m.m.

 8. Hæftelse

  Foreningen hæfter alene med sin formue og ingen af foreningens medlemmer hæfter for andet og mere end sit kontingent.

 9. Regnskaber

  1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret
  2. Kassereren fører en nøjagtig medlemsliste samt et nøjagtigt regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Kassereren udarbejder ligeledes årsregnskab, som afleveres til revisor, således at der foreligger revideret årsregnskab til generalforsamlingen

 10. Generalforsamlingen

  Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Bekendtgørelse herom sker på klubbens hjemmeside og/eller andre relevante medier senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om det forløbne år samt oplæg til den kommende sæson til generalforsamlingens godkendelse
  3. Kassereren fremlægger årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse
  4. Behandling af eventuelle indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

 11. Ekstraordinær generalforsamling

  1. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling
  2. Bestyrelsen er pligtig til at indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ af de aktive medlemmer skriftligt til formanden forlanger dette med angivelse af emner. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger herefter
  3. Bekendtgørelse om ekstraordinær generalforsamling skal ske på klubbens hjemmeside og/eller andre relevante medier senest 14 dage før afholdelsen

 12. Ændring i vedtægterne

  1. Forslag til ændringer i vedtægterne skal forelægges generalforsamlingen
  2. Til godkendelse af ændringerne kræves at ¾ af de fremmødte stemmeberettigede er for forslaget

 13. Opløsning

  1. Klubbens opløsning kan kun finde sted på en særligt indvarslet generalforsamling, hvor mindst ¾ af de aktive stemmeberettigede medlemmer er mødt og ¾ af disse stemmer for opløsningen
  2. Er der ikke mødt tilstrækkeligt mange medlemmer indkaldes ved ny bekendtgørelse jf. punkt 11, hvor der tages beslutning af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer med samme kvalificerede flertal
  3. Opløses foreningen anvendes foreningens midler i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning til alment nyttige formål så vidt muligt i overensstemmelse med klubbens formål

 14. Vedtagelse

  Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 24.10.2016 og træder i kraft samme dato. Tidligere love og vedtægter for Skjern Tennisklub ophæves hermed.

 

Den 24.10.2016